USLOVI KORIŠĆENJA
NIKADVISE.COM
I OPŠTE ODREDBE

ČLAN 1

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Portala nikadvise.com. NikadViše je Portal koji se nalazi na Internet adresi https://www.nikadvise.com/ na kojoj je nalazi i zvanična prezentacija Portala. Portal predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža udruženje Никад Више, sa registrovanim sedištem na adresi Palmotićeva 6, 18000 Niš, Niš – Crveni Krst, Republika Srbija, matični broj: 28255039, PIB: 110704913 (u daljem tekstu: “Udruženje”).

ČLAN 2

Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo Portala i predstavljaju odredbe ugovora po pristupu koji se primenjuje na opšte poslovanje Portala. Udruženje omogućava korišćenje Portala isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja koji su sastavni deo Portala. Pristupom i korišćenjem Portala Udruženja, korisnici pristaju na Uslove korišćenja,te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Udruženjem kao pružaocem usluge informacionog društva.Pristupom sadržajima Portala, svaki korisnik izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih i na svaki pojedinačni pristup Portalu se primenju ovi Uslovi korišćenja.

ČLAN 3

Poslovanje Udruženja putem ovog Portala regulisano je prevashodno Zakonom o oglašavanju, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima. Korišćenjem Portala saglasni ste da se na vas odnose ovi Uslovi korišćenja i primenjuje pravo Republike Srbije.

ČLAN 4

Udruženje je posvećeno očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

ČLAN 5

Udruženje putem Portala ne pruža niti obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva koja je ovde opisana. Udruženje ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je preuzet.

ČLAN 6

Udruženje ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Portala, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

II INTEGRITET PORTALA

ČLAN 7

Portal je prvenstveno namenjen licima koja su zainteresovana da objavljuju loše utiske o uslugama ili proizvodima za koje su platili( poput telekomunikacionih usluga, usluga kablovskog operatera, usluga ugostiteljskih radnji, itd ) i onim licima  i kompanijama koji se putem takvih objava informišu o utiscima koji su objavljeni putem Portala.

ČLAN 8

Sadržaj poput teksta, audio, video i svi drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Portala( forumu, komentarima, konkursima i svi drugi unosi) mora biti tačan, ispravan. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost. Udruženje ne garantuje i ne odgovara za tačnost unetih podataka na Portalu, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika .

ČLAN 9

Sve vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

ČLAN 10

Svako korišćenje Portala u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluge informacionog društva koju pruža Udruženje , i kršenjem Uslova korišćenja. Sankcije kojima podleže korisnik korišćenjem Portala u celosti ili bilo kog njegoovg dela koje nie u skladu sa Uslovima korišćenja definisane su ovim Uslovima korišćenja jeste onemogućavanje korišćenje Portala korisniku.

ČLAN 11

Udruženje će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

Na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

ČLAN 12

Udruženje prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način:  ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa.

ČLAN 13

Udruženje zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Portala kao usluge informacionog društva koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

III OPIS PORTALA

ČLAN 14

Udruženje putem Portala pruža uslugu informacionog društva. Portal nije zamena za neku određenu uslugu, niti Udruženje pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

ČLAN 15

Portal je namenjen oglašavanju informacija o utiscima, koje autori objava postavljaju na Portal i tako ga čine dostupnim ostalim korisnicima i javnosti. Portal omogućava korisnicima Portala Internet pristup podacima postavljenim od strane autora objave, bez ikakve nadoknade Udruženju . Udruženje ne pruža uslugu posredovanja u kontaktiranju drugih kompanija.

ČLAN 16

Korisnik ne plaća korišćenje sajta.

IV KORISNICI

ČLAN 17

Korisnicima usluga koje putem Portala pruža Udruženje smatraju se kako posetioci, tako i korisnici koji ostave komentar i svoje kontakt podatke.

ČLAN 18

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Portalu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Portal. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Portal, bez plaćanja bilo kakve naknade.

ČLAN 19

Sav sadržaj koji korisnik postavlja na Portal Udruženje ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Portalu mogu da proisteknu.

ČLAN 20

Korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Portal. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo korisnik koji je sadržaj postavio. Korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Portal, ni na koji način ne ograničava korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Postavljanjem sadržaja na Portal, korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Udruženje da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

ČLAN 21

Korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga odnosno svoje email adrese iz kontakt liste Udruženja .

ČLAN 22

Korisnik može da se bez ikakve nadoknade, upozna sa objavama, njihovim trajanjem, opisom svakog pojedinačnog komentara, kao i njihovim kontakt podacima i drugim sadržajem.

ČLAN 23

Korišćenje Portala je besplatno za sve korisnike. Udruženje ostavlja mogućnost menjanja ove odredbe usled unapređenja Portala i poboljšavanja funkcija čime bi se korišćenje Portala plaćalo u skladu sa informacijama koje pruža Portal Udruženje zadržava pravo izmene Cenovnika, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

V – PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

ČLAN 24

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja .

ČLAN 25

Udruženje vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

ČLAN 26

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

ČLAN 27

Pre prikupljanja podataka, Udruženje u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  1. Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Udruženje .
  2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Portala i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.
  3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika i pružalaca usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Udruženju , koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
  5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Portala nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona.
  6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Portala, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Portala, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

ČLAN 28

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, e-mail adresa.

ČLAN 29

Udruženje može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Portala. Ove podatke Udruženje može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Portal, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

ČLAN 30

Korišćenje Portala je besplatno za sve Korisnike i Posetioce.

ČLAN 31

Sva opšta akta Udruženja moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Udruženja nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

VI OBAVESTENJA

ČLAN 32

Korisnik je saglasan da mu Udruženje može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Portala, kao i obaveštenja koja se tiču Portala, Udruženja , kao i reklamna obaveštenja.

VII REKLAMACIJE

ČLAN 33

Kako Udruženje pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

ČLAN 34

Usluga informacionog društva koju Udruženje pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi. Korisnik svakom pojedinom posetom Portalu potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

VIII AUTORSKO PRAVO

ČLAN 35

Udruženje ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Portalu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Portala, kojih je autor.

ČLAN 36

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Portala, ili Portala u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Udruženja kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Udruženja i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

ČLAN 37

Portal može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Portala, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Portalu Udruženja .

ČLAN 38

Postavljanjem sadržaja na Portalu, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Portala, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Portala je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Udruženja , uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Portala, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Udruženje ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

ČLAN 39

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo,odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Portala učinilo javno dostupnim.

IX – SMERNICE

ČLAN 40

Korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

ČLAN 41

Udruženje ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Portal.

ČLAN 42

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Udruženja , uključuje (ali nije ograničen na):
otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca,
uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe,
eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način,
sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle,
traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina,
javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,
sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički,
sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe,
uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,
sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama),
podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa,
traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika,
uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Udruženja kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme,
uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili
krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

ČLAN 43

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Portalu:
kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,
oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Portala,
zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Portala,
falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Portala za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,
aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,
mešanje u pristup Portalu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,
prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Portala preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način,
uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,
bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa,
mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Portala, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Portalom,
imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,
korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov,
prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način,
korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,
nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili
brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,
korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Udruženja,
pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Portala, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,
prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,
korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Portala, ili bezbednosti mreže.

ČLAN 44

Udruženje ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Portalom. Udruženje može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Udruženje će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Udruženje zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Udruženja koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Udruženje ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Udruženju.

X – OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

ČLAN 45

Korisnici Portal koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Udruženje ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

ČLAN 46

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Portala, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

ČLAN 47

Udruženje ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Udruženje ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

ČLAN 48

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

ČLAN 49

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Udruženje nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Portala, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Udruženje nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

ČLAN 50

Portal može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

XI – JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

ČLAN 51

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

ČLAN 52

Na sve sporove do kojih može doći između Udruženja i korisnika u vezi sa korišćenjem Portala primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Udruženje i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Osnovni sud u Nišu za fizička lica.

ČLAN 53

Ukoliko dva korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika, u vezi sa korišćenjem Portala primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Nišu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Udruženje ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Portala, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

XII – ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 54

Udruženje ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

ČLAN 55

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Portala.

ČLAN 56

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.